Általános szerződési feltételek

A homedepo.eu online áruházat a Homedepo s.r.o. Magyarországi Fióktelepe üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Homedepo s.r.o. Magyarországi Fióktelepe  (továbbiakban: Homedepo vagy Vállalkozás) és a Homedepo által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Fogyasztó vagy Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Vállalkozás és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Homedepo adatai:

Cégnév: Homedepo s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 6773 Klárafalva, Ipari Park 058/16
Adószám: 26386841-2-06
Közösségi adószám: HU26386841
Statisztikai számjel: 25133073-4791-113-01
Számlaszám: 11600006-00000000-81848087
IBAN: HU031160000600000000081848
Swift: GIBAHUHB
E-mail: info@homedepo.eu

Reklamáció / ügyintézés: info@homedepo.eu;   Mobil:+36-70-709-90-10; +36-70/383-60-70  
Elérhetőségi idő: Hétfő – péntek: 08:00 – 16:00

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a homedepo.eu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre.

A homedepo.eu oldalon történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. § és 6:7.§, valamint a XVI. Fejezet: „Az elektronikus úton történt szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § – 6:85. § -ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

1.2. A homedepo.eu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl.web áruházunkban vagy elektronikus levélben, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges. A személyesen, nagykereskedelmi raktárunkban történő vásárlás nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, így nem tartozik jelen ÁSZF hatálya alá.

1.3. A homedepo.eu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF -ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Kor m. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)

1.4. A megrendelés – Vállalkozástól küldött visszaigazolással – interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2. Regisztráció

2.1. A homedepo.eu oldalon a vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését.

2.2. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszava illetéktelenek számára bármely nem a Vállalkozásnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, az Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1.A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk beszerelésére- és használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt szerelési / használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

3.2.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő és (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót tartalmazza. A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről a Szállítási feltételek menüpont alatt adunk tájékoztatást.

3.3. A homedepo.eu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a homedepo.eu oldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.4. A Homedepo a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással (lásd 14. pontot) jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlatelküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.5 A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.

3.6. A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől – péntekig 8:00-14.00 óráig történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és postára adása a következő munkanapon kezdődik meg.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. A kiszállítás futárszolgálattal vagy saját gépjárművel történik. A szállításnál a költségtérítés összege a termék súlytól, mérettől és dobozszámtól függetlenül, hidrokabinok kivételével rendelésenként: 2.490,- Ft.

4.2 A szállítás során esetlegesen keletkező sérülési, törési kár érvényesítése érdekében a vevő kötelessége átvételkor meggyőződni a rendelt termék épségéről. Amennyiben problémát észlel, azt azonnal jelezni köteles a szállítást végző személynek, és még ott helyben jegyzőkönyveztetni kell. Egyéb esetben a szállítmányozó cég a kár okozását nem hajlandó elismerni, így annak kockázata a vásárlót terheli.

4.3. A megrendelt terméket – az Ügyfél előzetes jelzése alapján, melyet az online vásárlás során megjelölhet – személyesen is átveheti a Vállalkozás fióktelepén, annak nagykereskedelmi raktárában: 6773 Klárafalva, Ipari Park 058/16 sz. alatt. Ilyen esetekben a vásárlást az áru értékén felül semmilyen kiszállítási díj nem terheli.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1.A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

5.2.A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát – főszabályként – a termék átvételétő számított 14 napon belül.

5.2.1. A Fogyasztót a 14 napon belüli indokol ás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli a Vállalkozás, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót
-olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,
-romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
-olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követ felbontása után nem küldhet vissza;
-olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5.3.A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás Ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni (postai úton: 6728 Szeged, Kereskedő köz 4., vagy e-mailben: info@homedepo.eu). A telefonon tett bejelentést a Vállalkozás elállásként/felmondásként nem rögzíti. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó (1) az ÁSZF 1. számú mellékletében található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával, vagy (2) saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

5.3.1 A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétő számított tizennegyedik napon jár le. A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF5.2., 5.2.1., 5.3., pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

5.4.A termék átvételi időpontja: a bolti átvétel esetében a rendelésbolti átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvételidőpontja. Ezek a kapott számlával, ill. a futártól kapott bizonylattal bizonyíthatóak.

5.5.A Fogyasztó a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával, vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza, vagy személyesen adja vissza a Vállalkozás Ügyfélszolgálata címére (6728 Szeged, Kereskedő köz 4.).

5.5.1.A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.

5.5.2.Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége.

5.5.3.Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

5.5.4.A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

5.5.5.A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget (beleértve ebbe a 4.1. pont alatti költséget is), a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6. Jótállás, szavatosság

6.1. A a termékek jótállásával,kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás:6171. § – 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. Hibás§; teljesítés: 6:157. § – 158. §, 177. § – 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § – 6:167. §;Termékszavatosság: 6:16 8. § – 6:170. §].

Jótállás

6:171. § [Jótállás]

(1)Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

(2)A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén]

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése]

(1)A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2)A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Kártérítési igény

6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén]

(1)A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.

(2)A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

Hibás teljesítés

1. A hibás teljesítés általános szabályai

6:157. § [Hibás teljesítés]

(1)A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2)Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A hibás teljesítés különös szabályai

6:177. § [Hibás teljesítés eredmény létrehozására irányuló szerződéseknél]

(1) Ha a kötelezett valamely dolog vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására vállal kötelezettséget, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy

a) a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben vagy egészben való újbóli teljesítését kell érteni; és b) a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése – a jogosult szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével – a munkával elérhető eredmény létrehozásának az eredetileg

vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő többletköltségek a kötelezettet terhelik.

(2) A kötelezett mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a jogosult által adott a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára;

b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy

c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére

vezethető vissza, és e körülményekre a kötelezett a jogosultat figyelmeztette. 6:178. § [Hibás teljesítés használatra vagy hasznosításra irányuló szerződéseknél]

(1)Ha a jogosult más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi tárgynak időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a kötelezett a szerződés teljes tartama alatt a kellékszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolog vagy az oltalom tárgya a szerződésszerű használatra, felhasználásra vagy hasznosításra alkalmas.

(2)Ha a jogosult más dolgának vagy más vagyoni joga által védett oltalmi tárgynak időleges használatára, felhasználására vagy hasznosítására jogosult, a kötelezett a szerződés teljes tartama alatt a jogszavatosság szabályainak megfelelő alkalmazásával köteles helytállni azért, hogy a dolognak vagy az oltalom tárgyának szerződésszerű használatát, felhasználását vagy hasznosítását harmadik személy joga nem akadályozza és nem korlátozza.

Kellékszavatosság

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]

(1)Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2)Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a)kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b)az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3)Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4)A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]

(1)A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2)Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3)A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]

(1)A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2)Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3)Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4)Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5)A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1)A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2)Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]

(1)A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2)Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1)Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2)Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Termékszavatosság

6:168. § [Termékszavatossági igény]

(1)Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2)Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3)A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a)a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b)a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c)a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1)A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2)A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

7. Egyebek

7.1. A Vállalkozás az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozás az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki,kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). A Vállalkozás információ az önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.2. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát felterjesztheti az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által működtetett lakóhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Csongrád Megyei Békéltető Testület, 6721 Szeged, Rákóczi tér 8-12. címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

Budapest, 2015.02.09.

1.számú melléklet

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint

Címzett: Homedepo s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

6773 Klárafalva, Ipari Park 058/16

Alulírott …………………………………………….. kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére vonatkozóan:

Fogyasztó neve: ………………………………………………………………….

Fogyasztó címe: ………………………………………………………………….

Termék neve: …………………………………………………………………..

Vásárlás időpontja: ………………………………………………………………

Számlaszám: …………………………………………………………………….

Bankszámlaszám, ahova a visszautalást kérem:

……………………………………………………………………………………..

Dátum:……………..helység………….év…………………….hó…..nap

Aláírás: …………………………………………

Close Menu
×
×

Cart